هاست دانلود آلمان

20 گیگابایت

تومانبزودی

 • میزان فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دیتاسنتر آلمان
 • قابلیت نصب رپیدلیچ
 • قابلیت انتقال بین سروری
 • پشتیبانی از پی اچ پی
 • پشتیبان گیری بر عهده کاربر
 • قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
خرید پلن
50 گیگابایت

تومانبزودی

 • میزان فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دیتاسنتر آلمان
 • قابلیت نصب رپیدلیچ
 • قابلیت انتقال بین سروری
 • پشتیبانی از پی اچ پی
 • پشتیبان گیری بر عهده کاربر
 • قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
خرید پلن
100 گیگابایت

تومانبزودی

 • میزان فضا 100 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دیتاسنتر آلمان
 • قابلیت نصب رپیدلیچ
 • قابلیت انتقال بین سروری
 • پشتیبانی از پی اچ پی
 • پشتیبان گیری بر عهده کاربر
 • قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
خرید پلن
200 گیگابایت

تومانبزودی

 • میزان فضا 200 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دیتاسنتر آلمان
 • قابلیت نصب رپیدلیچ
 • قابلیت انتقال بین سروری
 • پشتیبانی از پی اچ پی
 • پشتیبان گیری بر عهده کاربر
 • قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
خرید پلن
500 گیگابایت

تومانبزودی

 • میزان فضا 500 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دیتاسنتر آلمان
 • قابلیت نصب رپیدلیچ
 • قابلیت انتقال بین سروری
 • پشتیبانی از پی اچ پی
 • پشتیبان گیری بر عهده کاربر
 • قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
خرید پلن
1000 گیگابایت

تومانبزودی

 • میزان فضا 1000 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دیتاسنتر آلمان
 • قابلیت نصب رپیدلیچ
 • قابلیت انتقال بین سروری
 • پشتیبانی از پی اچ پی
 • پشتیبان گیری بر عهده کاربر
 • قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
خرید پلن
2000 گیگابایت

تومانبزودی

 • میزان فضا 2000 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دیتاسنتر آلمان
 • قابلیت نصب رپیدلیچ
 • قابلیت انتقال بین سروری
 • پشتیبانی از پی اچ پی
 • پشتیبان گیری بر عهده کاربر
 • قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
خرید پلن
4000 گیگابایت

تومانبزودی

 • میزان فضا 4000 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دیتاسنتر آلمان
 • قابلیت نصب رپیدلیچ
 • قابلیت انتقال بین سروری
 • پشتیبانی از پی اچ پی
 • پشتیبان گیری بر عهده کاربر
 • قابلیت ست کردن ساب دامین همچون dl.name.com
خرید پلن
ارسال پیام